О семинару

Назив семинара

Примена мисаоних експеримената у настави

(Семинар је у каталогу ЗУОВ-а заведен под каталошким бројем 693 и акредитован је за школску 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. годину.)

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=928

Компетенција коју предложени програм развија        

К2 – Компетенције за поучавање и учење

Циљна група

Наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); наставник изборних и факултативних предмета; стручни сарадник у школи.

Приоритетна област стручног усавршавања на коју се програм односи

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области).

Очекивани ефекти обуке

Полазници ће бити упућени у најзначајније и историјски најутицајније мисаоне екперименте који су трасирали модерни ток развоја људског сазнања, као што су Ајнштајнови, Витгенштајнови, Шредингерови или Њутнови, али и антички од темељног општеобразовног значаја. Уз њихову помоћ и ефикасно коришћење у наставном процесу полазници ће бити обучени за најсавременије методе научне комуникације. Полазници ће бити оспособљени да код ученика развију облике стваралачке имагинације која је данас незаобилазна у стицању нових сазнања, овладавању новим појмовима како у природним тако и у друштвеним наукама, критичком мишљењу и разумевању савременог света.

Очекивани ефекти примене програма у пракси

Наставници ће бити оспособљени и мотивисани за примену мисаоних експеримената у свакодневним наставним активностима. Моћи ће да их примене, као средство научне комуникације у оквиру наставних програма из природних и друштвених наука, али и српског језика и књижевности и филозофије. Код ученика ће се подстаћи стваралачка имагинација која је подједнако делотворна за разумевање чврстих чињеница које потичу из природних наука, као и друштвених феномена и литерарних дела.

Сценарио програма обуке

Трајање: 8 сати

Начин извођења: непосредно

Кратак садржај теме

1. Упознавање са концептом, сврхом и употребом мисаоних експеримената у науци.

2. Упознавање са ефектима примене мисаоних експеримената у настави:

– развијање аргументативних способности и критичког мишљења

– решавање проблема разјашњавањем појмова и креативном имагинацијом

3. Примена мисаоних експеримената у пракси

Активности реализатора

Међусобно упознавање и кратко увођење у програм; излагање парадокса и проблемских ситуација; излагање мисаоних експеримената као одговора на њих; издавање упутстава и праћење практичних вежби.

Активности учесника

Покушај да самостално пруже пробно разрешење почетног парадокса или да формулишу хипотезе и проверавајуће импликације које воде ка решењу проблема; учествовање у дискусији; вежбање наратива.

Материјал за учеснике

Мултимедијалне презентације, основна књига о мисаоним експериментима, додатна литература о сваком понаособ, текстови о примени мисаоних експеримената у настави.

Техничка опрема предвиђена за реализацију програма

Сала, лап-топ, пројектор, папири А4 формата за индивидуални рад, оловке.

Трајање

Један дан (8 бодова)

Предвиђени број учесника

30

Цена по учеснику

2100 динара

(Укључује надокнаду за реализаторе, штампање уверења, путне трошкове и освежење и ручак за учеснике семинара.)